ПРИЗОВАВАНЕ НА ОТВЕТНИК В ЧУЖБИНА

призоваване на ответник в чужбина

Настоящото законодателство описва цялата съдебна процедура по призоваване ответник в чужбина. Кодексът на международно частно право указва, че призоваването и връчването на съдебни книжа в чужбина, се извършва чрез компетентните органи в чужбина.

Въпросът не се отнася само за проблеми, свързани с бракоразводни дела, но и за граждански дела, делба на наследствен имот, търговски дела и имотни спорове пред Окръжен съд, oспорване на Нотариални актове за продажба на имоти, арбитражни дела, за взаимоотношения между българи и чужденци, имали адрес в България.

Трудностите възникват, когато хората бягат и се крият в чужбина. Това най-често става преди да се разведат или когато трябва да плащат издръжка за деца, както и когато делят съпружеската имуществена общност. Последното обаче няма как да спре процедурите, съществуващи в българското право, а и такова поведение не се защитава от закона.

Изглежда логично лице, ответник в бракоразводното дело да бъде потърсено и призовано, макар и да се намира зад граница. Ясно е обаче, че това е свързано с много разходи – съдебни поръчки, преводи на документи, издирване на адрес и на доходи, които получава лицето и т.н.

В приетия Кодекс на международното частно право (КМЧП) е направен опит за описване на тази процедура. Призоваването и връчване на съобщения и книжа в чужбина, се извършва от дипломатическите или консулските представители. Понякога са налице и специални чуждестранни органи за връчване. Изрично е посочено, че от родните дипломати съдействие се иска само за действия спрямо български граждани.

Ако търсите чужд гражданин в дадена държава, трябва да се обърнете към чуждестранните компетентни органи. В чл.33 КМЧП, ако страна по дело е с известен адрес в чужбина, тя се призовава на този адрес. При неизпълнение на задължение да се посочи адрес и в България, следващите призовки и други книжа, се прилагат и се смятат за връчени. Страната се уведомява за тези последици още при първото призоваване. Известно е, че призоваването в чужбина е несигурно и коства много средства. Според действащия в момента КМЧП, всяка страна по дело, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи адрес.

В случай, че ще се завежда дело, а бъдещият ответник не е в страната, респ. неговият постоянен адрес в чужбина е неизвестен се прилагат правилата за връчване на книжа и призовки чрез публично обявление. Съдът разрешава връчването да стане като ищецът удостовери чрез справка, че ответникът няма адресна регистрация в страната. Ако въпреки публикацията и призоваването, ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът му назначава особен представител на разноски на ищеца и делото се води по този начин.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button