ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ЛОНДОН

Свидетелство за съдимост в Обединеното Кралство

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всеки български гражданин, пребиваващ временно или постоянно на територията на Великобритания може  да подаде  молба и да получи Свидетелство за съдимост чрез Консулската служба на Посолство на Република България в Лондон.

Молбата за издаване на свидетелство за съдимост трябва да съдържа: Собствено, бащино, фамилно име и адрес на лицето /Когато собственото, бащиното или фамилното име на лицето, което иска свидетелство за съдимост са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на друго основание, се посочват и имената по рождение/; Единен граждански номер или Личен номер за чужденците ; Ден, месец и година на раждане; Месторождение; Гражданство; Собствено, бащино и фамилно име на майката и на бащата на лицето, което иска свидетелство за съдимост, Целта, за която се иска свидетелството, а когато се иска за постъпване на работа – точната длъжност; Посочва се изрично постановената съдебна реабилитация, ако има такава.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

– документ за самоличност ;

– декларация за идентичност на имената /в случай, че има промяна на имената/;

– доказателства за съдебна реабилитация /ако има такава/ – оригинал или нотариално заверено копие.

За издаване на свидетелство за съдимост се събират такса в размер на 12.00 английски лири.

Образец на молба за издаване на свидетелство за съдимост – можете да откриете на сайта на Министерство на правосъдието, Централно бюро Съдимост. Свидетелството за съдимост се издава в срок до 7 дни.

ЗА ВЪПРОСИ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В UK.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button