fbpx

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ В UK

данъчна декларация в Англия

I. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОДАВАМ ДЕКЛАРАЦИЯ

Трябва при следните условия:

– Ако имате регистрация като self-employed

– Сте директор на компания – имате доход от отдаване на имот под наем на стойност повече от £2,500

– доходът ви от спестявания или инвестиции е бил £10,000 или повече

– сте получили повече от £2,500 необлагаем доход, например от бакшиши или комисионни

– трябва да платите данък върху капиталовите печалби (Capital Gain Tax) от продажба на акции или втори дом- вашият доход или този на партньора ви е бил над £50,000 и получавате детски надбавки (Child Benefits)

– имате доходи от чужбина, върху които трябва да платите данък, или живеете в чужбина, но имате доходи в Обединеното кралство- облагаемият ви доход е над £100,000- сте попечител на тръст или регистрирана пенсионна схема

– сте получили P800 от HMRC, в който се казва, че не сте платили достатъчно данъци през изминалата година

Можете също така да попълните self assessment данъчна декларация, ако искате да правите доброволни вноски за национално осигуряване от клас 2. Това ще ви помогне да се класирате за обезщетения като държавната пенсия.Обикновено не е необходимо да попълвате Self Assessment данъчна декларация, ако сте служител, който плаща данъци чрез системата Pay As You Earn (PAYE). Това е така, освен ако не сте спечелили над £100,000 или в предходни години сте се регистрирали като self-employed и сте издали UTR номер, който все още не сте спрели/дерегистрирали.

II. КРАЙНИ СРОКОВЕ

Данъчните декларации се подават всяка счетоводна година. Счетоводната година започва на 06 април и приключва на 05 април.Сроковете за данъчната година 2021/2022 (от 6 април 2021 г. до 5 април 2022 г.) са следните:

– Трябва да се регистрирате за Self Assessment до 05 октомври 2022г., ако никога до сега не сте подавали декларация

– Да подадете декларацията си до 23:59 ч. на 31 октомври 2022 г., ако подавате данъчна декларация на хартиен носител

– Да подадете декларацията си до 23:59 ч. на 31 януари 2023 г., ако я подавате онлайн.

– Трябва да платите дължимия данък до 23:59 ч. на 31 януари 2023г.

Ако не спазите един или повече от тези срокове, ще ви бъде начислена наказателна такса (често £100 за неподадена декларация) и лихва върху дължимите данъци, в случай че не са били изплатени на време

III. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МИ Е НЕОБХОДИМА

Преди да започнете да попълвате данъчната декларация, уверете се че имате следната информация:

– своят UTR номер- вашия National Insurance номер

– информация относно необлагаемите ви приходите, които сте получили от самостоятелна заетост (Self-Employment)

– записи на всички разходи, свързани със самостоятелна заетост (Self-Employment)

– P60 или други документи, показващи какъв е размерът на получените от вас доходи, върху които вече сте платили данък. (Пример: Доходи от Employment)- вноски за благотворителност или пенсии, за които може да се ползва данъчно облекчение

IV. КАК СЕ ПОПЪЛВА

Данъчната декларация за Self Assessment се състои от два раздела.

1. Основният раздел, в който се посочват:

– облагаеми и необлагаеми доходи от дивиденти и лихви

– пенсионни вноски

– благотворителни дарения

– обезщетения, включително държавна пенсия (State Pension), детски надбавки (Child Benefits) и помощи за слепи хора (Blind Person’s Allowance)

– неправомерно взети помощи, издавани поради Covid-19 пандемичната обстановка (Примерно SEISS)

Имате ли доходи, които трябва да декларирате като директор на компания или от self-employed? Както и доходи от недвижими имоти или Capital Gains?

Как да попълним основната страница на данъчна декларация

ПРИХОДИ

Тази секция е предназначена специално за деклариране на данъци и необлагаеми доходи от лихви, получени от банкови сметки и сметки в строителни дружества, и дивиденти от акции.

Pensions, annuities and benefitsАко сте пенсионер, трябва да въведете:

– общата сума на държавната пенсия, която сте имали право да получавате през данъчната година

– брутната сума на всяка еднократна държавна пенсия

– брутната сума на всички анюитети или еднократни пенсионни суми (различни от държавната пенсия). Ако получавате обезщетения, трябва да въведете: сумата, получена от обезщетението за неработоспособност и обезщетението за търсещи работа лица (Jobseeker’s Allowance), общата сума на получените облагаеми обезщетения – това включва обезщетение за загуба на близък, обезщетение за грижи и обезщетение за трудова злополука.

Other UK income – Този раздел е за всички други облагаеми доходи, които не са свързани с лихви, дивиденти или които не се въвеждат на допълнителните страници.

РАЗХОДИ

Можете също така да въведете всички допустими разходи, свързани с тези доходи, както и данъка върху доходите, които вече сте платили върху тях.

Pension contributions – всички плащания в регистрирана пенсионна схема, договор за анюитет или схема на работодателя, при които удръжките са направени след данъчно облагане

Charitable donations – обща сума на даренията направени на благотворителни организации през данъчната година. Можете също така да въведете суми за всички акции, ценни книжа, земя или сгради, дарени на благотворителни организации.

Blind Person’s Allowance – потвърдете дали взимате Blind Person’s Allowance

Student loan repayments – потвърдете дали в момента изплащате студентския си заем и удръжките, направени от работодателя ви.

High income Child Benefit charge – трябва да попълните този раздел, само ако получавате детски надбавки и доходът ви е бил над £50,000.

Marriage Allowance – попълнете този раздел, ако доходът ви за данъчната година е бил по-малък от personal allowance и искате да прехвърлите част от personal allowance на съпруга/съпругата си.

2. Допълнителен раздел

Как се попълват допълнителните страници в Self Assessment данъчната декларация?

ПРИХОДИ

В случай, че имате да декларирате доходи от self employed, доходи от employed, от имущество или от капиталови печалби – трябва да попълните допълнителна страница/допълнителна секция. В тези страници ще трябва да отчетете доходите от тези източници, върху които не сте платили данък. Ще трябва да декларирате и всички допустими разходи, които ще бъдат приспаднати от данъчната ви сметка. Self-employed ncomeАко изкарвате пари от self-employment, ще трябва да въведете оборота си в раздела за business income.Това е общата сума на всичко, което сте получили през данъчната година, преди да бъдат приспаднати разходите. Ако имате повече от един източник на доходи от self-employed, можете да въведете тази сума отделно. Но се уверете, че работата, от която печелите най-много, е основната ви дейност. Self-employed income support grant (SEISS)

Ако сте кандидатствали и получили грантовете за Self-employed, трябва да ги декларирате в данъчната си декларация. SEISS грантовете НЕ ТРЯБВА да се декларират в Income секцията, а в рамките на раздела “Other tax adjustments for your business trading name”

РАЗХОДИ

Има два начина за деклариране на разходите ви, ако сте self-employed: 1) Ако годишният ви оборот е под £85 000, можете просто да въведете общите си разходи, без да се налага да ги описвате.2) Ако оборотът ви е над £85 000, ще трябва да въведете индивидуалната сума за всеки вид разходи, както и обща сума накрая.Не можете да претендирате за разходи, ако ползвате необлагаемата търговска отстъпка от £1000 (trading allowance).

Различните разходи, които можете да включите, ако сте self-employed са:

– разходи за стоки, закупени с цел препродажба

– разходи за оборудване, използвано за работа

– заплати и други разходи за персонал- плащания към подизпълнители (ако работите в строителния бранш)

– разходи за превозни средства и пътни разходи

– разходи за работната сграда (включително наем, енергия и застраховка)

– ремонти и поддръжка на работните сгради и превозни средства

– офис разходи (включително достъп до интернет, телефони и канцеларски материали)

– разходи за реклама на бизнеса- банкови такси, такси за кредитни карти и други финансови такси

– счетоводни, правни и други професионални разходи

Не е необходимо да изпращате доказателства за разходите си, като например фактури, когато подавате данъчната си декларация. Ще трябва да съхранявате документите за разходите пет години след подаването на декларацията за съответната данъчна година, в случай че HMRC поиска да ги представите

UK property income – ако сте наемодател, ще трябва да въведете доходите от наети имоти в два отделни раздела. В първия раздел ще трябва да въведете общия доход от всички обзаведени ваканционни имоти, отдавани под наем в Обединеното кралство. Ако имате обзаведени ваканционни имоти в Европейското икономическо пространство, ще трябва да въведете общия доход от тях на отделна страница. Във втория раздел въведете общата сума на наемите и приходите от други имоти.

Aако получавате пари от отдаване на имот под наем, можете да претендирате за разходи за:

– такси, застраховки и наем на земя

– ремонти и поддръжка на имота

– лихви по заеми и други финансови разходи

– правни, управленски и други такси

Capital Gains Income – доходът, който трябва да декларирате за данъка върху капиталовите печалби, се нарича “приходи от продажба”. Ще трябва да попълните по отделно обща сума за “приходите от продажба” за:

– жилищни имоти

– нежилищен имот

– акции и ценни книжа.

В декларацията за данъка върху капиталовите печалби можете да поискате възстановяване на “допустимите разходи”. Те включват:

– цената, платена за закупуване на актива на първо място

– разходи за подобрения (трябва да бъдат отразени в актива при продажбата му)

– други разходи по закупуването или продажбата на актива – това означава, че подобрението трябва да е налице при продажбата на актива. Например, не можете да претендирате за нов килим в къща, ако сте премахнали килима преди да продадете имота. Важно е да водите добра документация, за да сте сигурни, че не претендирате за едно и също нещо два пъти. Това е така, защото е възможно да претендирате за разходи като част от данъчната си декларация за самооценка за имот през предходни години.Например, ако сте претендирали за поддръжка на имот, който купувате под наем, през предходна данъчна година, не можете да претендирате за същия разход като част от данъчната си декларация за данък върху капиталовите печалби.

Ако разберете, че сте допуснали грешка, след като сте я подали, все още можете да направите промени до крайния срок за подаване на декларацията през следващата година. Това означава, че за данъчна декларация, която сте подали до 31 януари 2022 г., можете да правите промени до 31 януари 2023 г.

За попълване и подаване на данъчната декларация се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ UK.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК.

Scroll to top
Call Now Button